B2B PL > Dotacje

Dotacje z funduszy unijnych

Firma Coigdzie.pl Sp. z o.o w dniu 25 lutego 2010 roku podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowaniu na realizację projektu "Rozwój serwisu coigdzie.pl w oparciu o zaawansowane e-usługi bazodanowe".

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach działania 8.1: "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Projekt realizowany był od 1 października 2009 do 30 września 2011. Celem projektu było stworzenie serwisu internetowego w wersji tradycyjnej i mobilnej opartego o rozwiązania bazodanowe i geolokalizacyjne, którego zakres tematyczny obejmuje informacje o imprezach i wydarzeniach kulturalnych wraz z informacją o ich precyzyjnej lokalizacji i terminie. Założeniem serwisu było uzyskanie przez użytkowników bezpłatnej i precyzyjnej informacji na temat wydarzeń, które mają odbyć się w okolicy ich przebywania.

Projekt przyczynił się do zaspokojenia potrzeb odbiorców w zakresie pełnej i bieżącej informacji na temat rozmaitych imprez kulturalnych, sportowych i oświatowych organizowanych na szczeblu gminnym.

Nr umowy: UDA-POIG.08.01.00-14-576/09-00

Dotacje UE